Ngôn ngữ soạn thảo Markdown là gì?

Đây là phần 2 của loạt bài 6 phần viết về Tôi đã dùng Ghost Blog thế nào? Phần 1 giới thiệu tổng quan về Ghost, và cách thức tạo máy chủ Ghost. Phần 3, giới thiệu về cách viết bài trên Ghost. Phần 4 giới thiệu cách áp dụng Let's Encrypt cho Ghost Blog. Phần 5 hướng dẫn bạn cách thêm Facebook comment cho mỗi bài viết. Phần cuối cùng giới thiệu bạn cách thêm Google Analytics

Nếu có một thứ đã có sẵn, làm rất tốt việc mình đang cần, hãy dùng nó - thậm chí là bỏ tiền để mua - thay vì bỏ công sức ra để cố gắng làm một thứ như vậy. (Tôi đã ghi nhớ những lời này của một người anh.)

Vậy nên bài viết này, đơn giản tôi giữ nguyên bài viết hướng dẫn sử dụng Markdown rất cơ bản và dễ hiểu ở GitHub. Vì những hướng dẫn này rất trực quan và sự chuyển ngữ có thể gây khó hiểu cho bạn thao tác. Vui lòng quan sát kỹ và làm theo. Tôi cũng cám ơn Adam Pritchard vì bài viết này.

Bố cục bài viết:

 • Headers
 • Emphasis
 • Lists
 • Links
 • Images
 • Code and Syntax Highlighting
 • Blockquotes
 • Inline HTML
 • Horizontal Rule
 • Line Breaks
 • Youtube videos

Chú ý: bố cục hướng dẫn được chia làm hai phần. Phần ở trong cửa sổ có màu nền nhạt là phần mô tả, cú pháp của Markdown với chữ "cú pháp". Phần ở bên dưới - có nội dung tương tự - nhưng không nằm trong cửa sổ màu nhạt là phần hiển thị của Markdown.

Headers

Cú Pháp:

# H1
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6

Alternatively, for H1 and H2, an underline-ish style:

Alt-H1 
======

Alt-H2 
------

H1

H2

H3

H4

H5
H6

Alternatively, for H1 and H2, an underline-ish style:

Alt-H1

Alt-H2

Emphasis

Cú Pháp:

Emphasis, aka italics, with *asterisks* or _underscores_.

Strong emphasis, aka bold, with **asterisks** or __underscores__.

Combined emphasis with **asterisks and _underscores_**.

Strikethrough uses two tildes. <del>Scratch this.</del> 

Emphasis, aka italics, with asterisks or underscores.

Strong emphasis, aka bold, with asterisks or underscores.

Combined emphasis with asterisks and underscores.

Strikethrough uses two tildes. Scratch this.

Lists

Cú Pháp:

1. First ordered list item 
2. Another item 
⋅⋅* Unordered sub-list. 
1. Actual numbers don't matter, just that it's a number 
⋅⋅1. Ordered sub-list
4. And another item.

⋅⋅⋅You can have properly indented paragraphs within list items. Notice the blank line above, and the leading spaces (at least one, but we'll use three here to also align the raw Markdown).

⋅⋅⋅To have a line break without a paragraph, you will need to use two trailing spaces.⋅⋅
⋅⋅⋅Note that this line is separate, but within the same paragraph.⋅⋅
⋅⋅⋅(This is contrary to the typical GFM line break behaviour, where trailing spaces are not required.)

* Unordered list can use asterisks
- Or minuses
+ Or pluses
 1. First ordered list item
 2. Another item
  ⋅⋅* Unordered sub-list.
 3. Actual numbers don't matter, just that it's a number
  ⋅⋅1. Ordered sub-list
 4. And another item.

⋅⋅⋅You can have properly indented paragraphs within list items. Notice the blank line above, and the leading spaces (at least one, but we'll use three here to also align the raw Markdown).

⋅⋅⋅To have a line break without a paragraph, you will need to use two trailing spaces.⋅⋅ ⋅⋅⋅Note that this line is separate, but within the same paragraph.⋅⋅ ⋅⋅⋅(This is contrary to the typical GFM line break behaviour, where trailing spaces are not required.)

 • Unordered list can use asterisks
 • Or minuses
 • Or pluses

Có hai cách để bạn tạo link

Cú pháp:

[I'm an inline-style link](https://www.google.com)

[I'm an inline-style link with title](https://www.google.com "Google's Homepage")

[I'm a reference-style link][Arbitrary case-insensitive reference text]

[I'm a relative reference to a repository file](../blob/master/LICENSE)

[You can use numbers for reference-style link definitions][1]

Or leave it empty and use the [link text itself].

URLs and URLs in angle brackets will automatically get turned into links. 
http://www.example.com or <http://www.example.com> and sometimes 
example.com (but not on Github, for example).

Some text to show that the reference links can follow later.

[arbitrary case-insensitive reference text]: https://www.mozilla.org
[1]: http://slashdot.org
[link text itself]: http://www.reddit.com

I'm an inline-style link

I'm an inline-style link with title

I'm a reference-style link

I'm a relative reference to a repository file

You can use numbers for reference-style link definitions

Or leave it empty and use the link text itself.

URLs and URLs in angle brackets will automatically get turned into links.
http://www.example.com or http://www.example.com and sometimes
example.com (but not on Github, for example).

Some text to show that the reference links can follow later.

Images

Cú Pháp:

Here's our logo (hover to see the title text):

Inline-style: 
<img src="https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png "Logo Title Text 1"" alt="alt text" />

Reference-style: 
![alt text][logo]

[logo]: https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png "Logo Title Text 2"

Here's our logo (hover to see the title text):

Inline-style:
alt text

Reference-style:
alt text

Code and Syntax Highlighting

Cú Pháp:

Inline `code` has `back-ticks around` it. 

Inline code has back-ticks around it.

```javascript
var s = "JavaScript syntax highlighting"; 
alert(s); 
s = "Python syntax highlighting" 
print s 
No language indicated, so no syntax highlighting. 
But let's throw in a <b>tag</b>. 

Blockquotes

Cú Pháp:

> Blockquotes are very handy in email to emulate reply text.
> This line is part of the same quote.

Quote break.

> This is a very long line that will still be quoted properly when it wraps. Oh boy let's keep writing to make sure this is long enough to actually wrap for everyone. Oh, you can *put* **Markdown** into a blockquote.

Blockquotes are very handy in email to emulate reply text. This line is part of the same quote.

Quote break.

This is a very long line that will still be quoted properly when it wraps. Oh boy let's keep writing to make sure this is long enough to actually wrap for everyone. Oh, you can put Markdown into a blockquote.

Inline HTML

Cú Pháp:

<dl> 
 <dt>Definition list</dt>
 <dd>Is something people use sometimes.</dd>

 <dt>Markdown in HTML</dt>
 <dd>Does *not* work **very** well. Use HTML <em>tags</em>.</dd>
</dl> 
Definition list
Is something people use sometimes.
Markdown in HTML
Does *not* work **very** well. Use HTML tags.

Horizontal Rule

Cú Pháp:

Three or more...

---

Hyphens

***

Asterisks

___

Underscores 

Three or more...


Hyphens


Asterisks


Underscores

Line Breaks

Cú Pháp:

Here's a line for us to start with.

This line is separated from the one above by two newlines, so it will be a *separate paragraph*.

This line is also a separate paragraph, but... 
This line is only separated by a single newline, so it's a separate line in the *same paragraph*. 

Here's a line for us to start with.

This line is separated from the one above by two newlines, so it will be a separate paragraph.

This line is also a separate paragraph, but...
This line is only separated by a single newline, so it's a separate line in the same paragraph.

Youtube videos

Cú Pháp: 

<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YOUTUBE_VIDEO_ID_HERE 
" target="_blank"><img src="http://img.youtube.com/vi/YOUTUBE_VIDEO_ID_HERE/0.jpg" 
alt="IMAGE ALT TEXT HERE" width="240" height="180" border="10" /></a> 
Cú Pháp:

[![IMAGE ALT TEXT HERE](http://img.youtube.com/vi/YOUTUBE_VIDEO_ID_HERE/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=YOUTUBE_VIDEO_ID_HERE)

Kết luận

Trong bài viết này, tôi đã chạm vào các thành phần cơ bản để bạn có đủ kiến thức làm chủ việc viết lách. Nếu bạn là người bắt đầu với Ghost Blog, tôi có niềm tin bài viết giúp ích cho bạn. Tôi rất vui khi bạn đọc tới đây. Hãy viết những bài cho riêng mình, thoải mái diễn đạt suy nghĩ và ý tưởng của mình bằng ngôn ngữ.

Lời cám ơn

Tôi cám ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Tất nhiên, tôi luôn quan tâm đến hoàn thiện chất lượng bài viết, vì vậy mọi sự đóng góp của bạn là sự khích lệ đối với tôi.

Bài viết thể hiện quan điểm, văn phong của tác giả. Mọi sự tranh luận, phản biện được khuyến khích. Và tôi bảo lưu mọi quan điểm cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ trên cơ sở sự chính xác của thông tin.

Tài liệu tham khảo

Để viết bài này, tôi đã sử dụng các tài liệu tham khảo
https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet
http://tramdoc.vn/tin-tuc/bi-kip-luyen-viet-lach-n8XEW.html
http://dovietcuong.com/ve-ki-nang-viet-lach/

Tien Phan

Read more posts by this author.

Subscribe to

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!