Làm thế nào để xây dựng máy chủ FTP Server & chroot FTP directory

Một ngày đẹp trời lên công ty, cậu developer nói với tôi: anh Tiến, bên ngân hàng không dùng SFTP, họ muốn dùng FTP. Tôi ngạc nhiên, và gặng hỏi lại. Sau cùng, không thay đổi được gì vì nghiệp vụ bên họ như vậy. Có một điều an tâm hơn, là họ đi qua VPN tunnel đã có sẵn giữa hai bên.

Tôi bắt tay vào xây dựng FTP Server server trên CentOS 6.6 x86_64. Và FTP server tôi chọn là VSFTP. Cách thức cài đặt thì đơn giản, tôi cài từ centos repository

sudo yum install vsftpd

Đã cài xong, nhưng đây chỉ là bước đầu rất nhỏ. Tôi cần cấu hình FTP, và đặt ra những tiêu chí:

 • bây giờ là 1 khách hàng, sau này có 2 hoặc nhiều khách hàng thì làm thế nào để đảm bảo mỗi khách hàng là riêng rẽ, không ai xâm phạm ai.
 • FTP directory đặt ở đâu?
 • phân quyền người dùng như thế nào
 • làm thế nào để đảm bảo tính an toàn hệ thống

Chừng đó câu hỏi, và tôi bắt tay vào làm.

# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=YES 
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES 
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES 
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022 
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES 
#
# The target log file can be vsftpd_log_file or xferlog_file.
# This depends on setting xferlog_std_format parameter
xferlog_enable=YES 
#
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES 
#
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
#
# The name of log file when xferlog_enable=YES and xferlog_std_format=YES
# WARNING - changing this filename affects /etc/logrotate.d/vsftpd.log
#xferlog_file=/var/log/xferlog
#
# Switches between logging into vsftpd_log_file and xferlog_file files.
# NO writes to vsftpd_log_file, YES to xferlog_file
xferlog_std_format=YES 
#
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
#
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
#
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
#
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
#
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
#
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
#
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails
#
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
#
# When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and
# listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction
# with the listen_ipv6 directive.
listen=YES 
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. To listen on IPv4 and IPv6
# sockets, you must run two copies of vsftpd with two configuration files.
# Make sure, that one of the listen options is commented !!
#listen_ipv6=YES

pam_service_name=vsftpd 
userlist_enable=YES 
tcp_wrappers=YES 

Ở trên là file cấu hình nguyên bản của vsftp /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Để trả lời ba câu hỏi:

 • bây giờ là 1 khách hàng, sau này có 2 hoặc nhiều khách hàng thì làm thế nào để đảm bảo mỗi khách hàng là riêng rẽ, không ai xâm phạm ai.
 • FTP directory đặt ở đâu?
 • phân quyền người dùng như thế nào

Tôi tạo chroot cho FTP:

# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
chroot_local_user=YES 
local_root=/home/ftp/$USER 
user_sub_token=$USER 
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

Tiếp đó, cần restart vsftp service để áp dụng những thay đổi vừa rồi.
/etc/init.d/vsftpd restart

Giờ là lúc tạo thư mục cho FTP như đã khai báo ở cấu hình trên.
mkdir /home/ftp
chown ftp.ftp /home/ftp

Kiểm tra lại
[[email protected] home]# ls -lrt | grep ftp drwxrwx--- 4 ftp ftp 4096 Jul 18 16:43 ftp
[[email protected] home]# cat /etc/passwd | grep ftp ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin

Tiếp theo, tôi tạo tài khoản FTP cho khách hàng
useradd -d /home/ftp/ -s /bin/bash -G ftp microsoft

Lúc này, đường dẫn FTP có dạng
[[email protected] home]# ls -lrt /home/ftp/ total 8
drwxrwx--- 5 ftp ftp 4096 Jun 21 16:21 microsoft

Trước khi giao tài khoản FTP cho khách hàng, tôi cần kiểm tra đăng nhập trước:

[[email protected] home]# ftp localhost
Trying ::1...
ftp: connect to address ::1Connection refused
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost (127.0.0.1).
220 Welcome to BOZO FTP service.
Name (localhost:root): microsoft
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,185,198).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-x--- 4 526 526 4096 Mar 31 16:45 RECONCILIATION
drwxr-x--- 3 526 526 4096 Apr 10 22:00 REFUND
drwxr-x--- 20 526 526 4096 Jun 20 04:23 hoa-don
226 Directory send OK.
ftp>

Câu hỏi thứ 4: làm thế nào để đảm bảo tính an toàn hệ thống. Là một phần quan trọng phải suy ngẫm, tôi sẽ viết phần 2 chỉ tập trung để trả lời câu hỏi này.

Kết luận

Trong bài viết này, tôi đã hướng dẫn bạn cách xây dựng máy chủ FTP với VSFTP. Nếu bạn là người mới bắt đầu với FTP Server, tôi có niềm tin bài viết giúp ích cho bạn. Tôi rất vui khi bạn đọc tới đây.

Lời cám ơn

Tôi cám ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Tất nhiên, tôi luôn quan tâm đến hoàn thiện chất lượng bài viết, vì vậy mọi sự đóng góp của bạn là sự khích lệ đối với tôi.

Bài viết thể hiện quan điểm, văn phong của tác giả. Mọi sự tranh luận, phản biện được khuyến khích. Và tôi bảo lưu mọi quan điểm cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ trên cơ sở sự chính xác của thông tin.

Tài liệu tham khảo

Để viết bài này, tôi đã sử dụng các tài liệu tham khảo

Tien Phan

Read more posts by this author.

Subscribe to

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!