Khái niệm "sự trung thành" với một công ty & đoạn script cách đây tròn 2 năm

Sáng nay lên công ty, trong mấy gach đầu dòng công việc cho mình - có một gạch đầu dòng tôi chú ý: viết lại script deployment tomcat instance môi trường production. Giật mình nhớ, mình đã làm ở đây 2 năm.


Có lần, chị nhân sự hỏi tôi, em nghĩ thế nào về "sự trung thành" với một công ty.

Tôi hỏi chị: khái niệm "sự trung thành" của chị thế nào?
Chị đáp: là gắn bó với một công ty, cống hiến cho nó dài lâu, cùng chung tay với mọi người và không rời bỏ nó đi.
Tôi đáp: vậy chị và em có hai khái niệm khác nhau.
Chị vui vẻ thích thú, đáp: thế á, và nói về cách nghĩ "sự trung thành" của chị.
Tôi cười: em đồng ý với chị ở "cống hiến" & "cùng chung tay", em không cùng góc nhìn với chị ở "dài lâu" và "không rời bỏ nó đi". Với em, niềm vui và sự hứng thú cho công việc mình làm, nghề nghiệp mình làm là mãi - vâng, ít nhất là đến thời điểm này khi em chưa nhìn rõ nghề khác - và công ty chỉ là môi trường để em phát triển, là động lực cho em học, làm và được vùi dập. Đến một ngày, khi không còn hai đặc điểm này em sẽ ra đi tìm một môi trường mới. Sự trung thành với một công ty là khái niệm em không lĩnh hội được, nó mị dân quá. Sự trung thành của em là sự gắn bó mang tính tình cảm, giữa người với người, đi rồi nhưng vẫn sẵn sàng tham gia cùng mọi người nếu gặp chuyện gì đó cần xử lý trong khả năng của em. Không phải là ở lâu, gắn bó với một công ty.
Chị đáp: vậy cũng bền


#! /bin/bash
###################### SCRIPT DEPLOYMENT ######################
#CHANGE LOG
#version 0.1 (--/ --/ --) unknown author
#version 0.2 (July 14 2015) by tienphan: this is a separate for each instance
#version 0.3 (July 27 2015) by tienphan: update kill port jvmx & remove war file in /home
#version 0.4 (July 29 2015) by tienphan: add the CATALINA_OPTS parametter to #step 7
#version 0.5 (July 18 2017) by tienphan: change script to suitable new-deployment tool

#step 1: create a $today folder to backup tomcat-pass directory
cd /home/pass  
today=$(date '+%d.%m.%Y-%H.%M');  
mkdir /home/bozo/history/$today

#step 2: copy tomcat to $today foler
cp -R tomcat-bozo/webapps/bozo history/$today

#step 3: remove all of data in /home/bozo/work/*
rm -rf work/*

#step 4: extract binrary file
unzip *.war -d work/

#step 5: shutdown tomcat
CATALINA_BASE=/home/bozo/tomcat-bozo /opt/tomcat/bin/shutdown.sh

#step 6: verify shutdown
kill $(ps aux | grep 'tomcat-[b]ozo' | awk '{print $2}')

#step 7: remove currently tomcat-bozo
rm -rf tomcat-bozo/webapps/bozo/*

#step 8: kill JVM port
fuser -k 9202/tcp

#step 9: copy to webapps/bozo
cp -R work/* tomcat-bozo/webapps/bozo/

#step 10: start tomcat
CATALINA_OPTS="-Dcom.sun.management.jmxremote=true -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9202 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -XX:+PrintGCDetails -verbose:gc -Xloggc:/home/bozo/tomcat-bozo/logs/gc.log" CATALINA_BASE=/home/bozo/tomcat-bozo /opt/tomcat/bin/startup.sh  

Đoạn script trên dùng deploy Tomcat binary. Script phát triển theo thời gian, bạn có thể đọc change log để biết rõ hơn.

Tôi đã cười khi đọc change log vì mới đó mà đã 2 năm rồi. Nhiều thứ đã đến, nhiều thứ đã đi, nhiều người đã đến, nhiều người đã đi. Ai rồi cũng đến ngày phải rời đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình.Được làm, được cống hiến và được ghi nhận là một niềm vui. Sự ngu dốt, lỗi lầm là niềm đau được gặm nhấm thành niềm vui, quả ngọt.

Sài Gòn, ngày 31 tháng 07 năm 2017

Tien Phan

Read more posts by this author.

Subscribe to

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!