Linux Password Quality Control in PAM module

Password quality control, to the limited extent that it really matters, is now best done with pampwquality.so and pampwhistory.so. Be careful. Use of pam_pwhistory.so means that you now must also protect /etc/security/opasswd as that »

Áp dụng TeamCity cho Project

Sáng nay rảnh rỗi, đúng hơn là không có việc gì làm ngoài tự răn mình nên làm gì. Tiến nhớ đến bài viết Làm thế nào để xây dựng máy chủ TeamCity và áp dụng vào Business của bạn. »